Regulamin strony centrumwydruku.pl

Regulamin

Regulamin określa warunki korzystania ze strony centrumwydruku.pl oraz zasady sprzedaży produktów poligraficznych oraz innych produktów reklamowych, tworzonych na zamówienie (zwanych dalej “Produktami”) przez firmę SATOO.PL, a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

1. Postanowienia ogólne

2. Warunki świadczenia Usług

3. Rodzaje oraz zakres Usług

4. Warunki zawierania umowy wykonania lub sprzedaży Produktu

5. Sposoby płatności

6. Sposoby dostawy

7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług

8. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów

9. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów nie będących Konsumentami i którym nie przysługują uprawnienia Konsumentów.

10. Uszkodzenie Produktu w transporcie

11. Prawo odstąpienia od umowy

12. Odpowiedzialność

13. Prawa autorskie

14. Informacje dodatkowe

15. Postanowienia końcowe

16. Wejście w życie Regulaminu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem Serwisu centrymwydruku.pl jest firma SATOO.PL Alicja Trojan z siedzibą w Trzebieniu pod adresem Trzebień 36, 86-022 Dobrcz, posiadająca NIP: 5542787921 oraz REGON:381475452.

1.2 Użytkownik jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem serwisu przed skorzystaniem z usług firmy SATOO.PL

1.3 Adres korespondencyjny: SATOO.PL Alicja Trojan Trzebień 36, 86-022 Dobrcz

1.4 Prezentowane w Serwisie Internetowym informacje dotyczące Produktów i Usług, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Usługodawcy.

1.5 Użytkownik jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek postępowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazane jest wgrywanie zdjęć naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

1.6 Użytkownik, akceptując treść tego Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.

1.7 Definicje użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą oznaczają:

DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KREATOR – interaktywne narzędzie dostępne w Serwisie Internetowym w formie usługi świadczonej drogą elektroniczną, umożliwiające opracowywanie Projektów Produktów.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający wybór Projektu, wybór parametrów Projektu (takich jak liczba stron, forma, materiał, dodatki), sposobu dostarczenia Produktu, akceptację Projektu oraz złożenie Zamówienia na Produkt.

KLIENT - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks lub Konsument, który dokonał zamówienia w Serwisie Internetowym.

KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego. Postanowienia Regulaminu dotyczące wyłącznie Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej w ramach Serwisu internetowego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W takich wypadkach do takiej osoby nie będą miały również zastosowania postanowienia Regulaminu dotyczące wyłącznie Klientów.

KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

NEWSLETTER - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, lub w imieniu Usługodawcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – odrębny dokument regulujący zasady związane z ochroną danych osobowych oraz prywatności Użytkowników.

POZYTYWNA WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA – na pozytywną weryfikację zamówienia składa się łącznie:

 • prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia,
 • kompletne przesłanie z urządzenia Użytkownika Projektu Produktu wybranego i zaakceptowanego przez Użytkownika,
 • zaksięgowanie płatności za złożone Zamówienie.

PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane na podstawie Zamówienia przez Użytkownika zgodnie z Projektem opracowanym (określonym) w Edytorze przez Klienta lub gotowa rzecz ruchoma, które są lub mają być przedmiotem umowy między Klientem i Usługodawcą.

PROJEKT – wykonane za pomocą Edytora opracowanie graficzne przyszłego Produktu udostępnione w Serwisie Internetowym i podlegające dalszemu określeniu przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia tj. uzupełnieniu przez Użytkownika o elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne zgodne ze specyfikacją podaną przez niego w Formularzu Zamówienia.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.

SERWIS INTERNETOWY - serwis prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem internetowym: https://centrymwydruku.pl

USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego wyszczególniona w treści Regulaminu.

USŁUGODAWCA - SATOO.PL Alicja Trojan z siedzibą w Trzebieniu pod adresem Trzebień 36, 86-022 Dobrcz, posiadająca NIP: 5542787921 oraz REGON:381475452.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania lub sprzedaży Produktu przez Usługodawcę.

 

§2. Rodzaje oraz zakres świadczonych usług

2.1 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi:

2.2 Prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym.

2.3 Korzystanie z Konta przez Użytkownika możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków:

I) wypełnieniu formularza rejestracji,

II) kliknięciu pola „zarejestruj” lub o podobnym znaczeniu

2.4 W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.5 Korzystanie z Kreatora oraz Formularza Zamówienia.

2.6 Korzystanie z Kreatora rozpoczyna się od momentu kliknięcia w przycisk „Stwórz projekt w kreatorze”.

2.7 Korzystanie z Kreatora polega na:

 • Wyborze szablonu bazowego Produktu z bazy dostępnych Projektów do konfiguracji lub wykorzystanie „Pustego szablonu”, dzięki któremu jest możliwe samodzielne stworzenie Projektu przez Klienta.
 • Zaakceptowaniu Projektu, poprzez kliknięcie „Zapisz” oraz umieszczeniu Projektu w koszyku. 

2.8 Korzystanie z Formularza Zamówienia polega na:

 • Wyborze przez posiadającego Konto Użytkownika Projektu własnego lub stworzonego w Kreatorze oraz zaakceptowanie Projektów,
 • Wyborze parametrów Projektu, np. ilość, dobór podłoża, zadruku, uszlachetnień itp.

2.9 Podaniu następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP,

2.10 Złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie pola „Złóż zamówienie” lub o podobnym znaczeniu – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).

2.11 Świadczenie Usługi Newsletter.

2.12 ​Korzystanie z usługi Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej w sekcji „Ustawienia Konta” Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „zapisz” lub o podobnej treści.

2.13 Do Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta w Serwisie Internetowym.

§3. Warunki świadczenia Usług

3.1 Czas na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług:

3.2 ​Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieokreślony.

3.3 Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Kreatora oraz Formularza Zamówienia jest zawierana na czas nieokreslony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta, bądź rezygnacji z jego złożenia przez Użytkownika lub zakończenia korzystania z Kreatora.

3.4 Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony.

3.5 Umowa o świadczenie Usługi Udostępniania Projektów zawierana jest na czas nieokreślony.

3.6 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w tym prawidłowego działania Kreatora oraz Formularza Zamówienia:

 • Komputer, laptop, tablet z dostępem do sieci Internet.
 • Prawidłowo skonfigurowana Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari.
 • Rekomendowane przeglądarki do prawidłowego działania Kreatora: Mozilla Firefox oraz Google Chrome.
 • Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.
 • Wyłączone dodatki do przeglądarek uniemożliwiające wyświetlanie niektórych elementów stron, jak Adblock.

3.7 Usługodawca może sformułować szczegółowe wytyczne związane z korzystaniem z Kreatora, które udostępniane będą Użytkownikowi za pośrednictwem Kreatora lub w Serwisie Internetowym w odrębnych polach (np. Baza wiedzy).

3.8 Korzystanie z Kreatora w warunkach niestabilnego dostępu do sieci Internet, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, lub dostępu o ograniczonej przepustowości, a także dużej ilości uruchomionych jednocześnie zakładek w przeglądarce internetowej może wiązać się z koniecznością dłuższego oczekiwania na wysyłkę plików do serwera Usługodawcy oraz wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu, przed złożeniem Zamówienia.

3.9 Stosownie do zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca nie sprawdza treści przekazywanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług.

3.10 Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego, a w szczególności Kreatora i Formularza zamówienia może wiązać się z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego i wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu przed złożeniem Zamówienia.

3.11 Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet za które nie ponosi odpowiedzialności w związku z czym rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

3.12 Usługodawca zastrzega, że Projekty mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu finalnego Produktu. Usługodawca informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań, nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Serwisie Internetowym, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień wyświetlacza urządzenia, przeglądarki, systemu operacyjnego.

3.13 Użytkownik udziela Usługodawcy na czas obowiązywania umowy o świadczenie Usług oraz realizacji Produktu, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji do utworów przekazywanych Usługodawcy na potrzeby świadczenia Usług, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych oraz innych nośników, a także umieszczanie w sieci Internet, oraz wykorzystywanie w Serwisie Internetowym. Powyższe ma na celu wyłącznie wykonywanie Usług na rzecz Użytkownika zgodnie z warunkami i celem świadczonych usług, w ramach których takie udostępnianie ma miejsce

§4. Warunki zawierania umowy wykonania lub sprzedaży Produktu

4.1 Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie Internetowym podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i zależą od wybranego sposobu dostawy.

4.2 Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie Internetowym jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia.

4.3 Zawarcie umowy wykonania lub sprzedaży Produktu za pomocą Formularza Zamówienia.

4.4 Celem zawarcia umowy o wykonanie lub sprzedaży Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia, zgodnie z pkt. II 1.2 Regulaminu.

4.5 Po złożeniu Zamówienia Serwis Internetowy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty, o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz o planowanej dacie wysyłki.

4.6 Z chwilą Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia zostaje zawarta umowa wykonania Produktu lub sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

4.7 Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana paragonem, fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.

§5. Sposoby płatności

Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:

Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYU oraz jeden z następujących sposobów:

 • przelew internetowy,
 • BLIK